^Yukarı Cık
  
  
  
Get Adobe Flash player

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans Ders Notları ve Sınavları

Psikoloji Genel Sorular-3

1-Embriyonik safhada oluşan canlıya ne denir?
embriyon
2-Anne ile alışverişini sağlayan plesanta,göbek kordonu ve ambriyon kesesi gibi yapıların oluştuğu safhaya ne denir?
embriyonik safha
3-ikinci aydan itibaren rahimde yaşayıp gelişebilmek için tüm yapılarını tamamlayan organizmaya ne denir?
fetüs
4-Mevcut durumu olduğu haliyle ortaya koyan, olguları ve belli başlı özelliklerini tanımlayan,
karşılaştıran araştırma türü aşağıdakilerden hangisidir?
Betimsel araştırmalar
5-Önceden seçilip belirlenmiş belirli bir davranış, işlev ya da durumların belirli bir plana ya da sisteme göre, izlenmesi ve kayıt altına alınmasına ne ad verilir?
Sistematik gözlem
6-Gözlenen olgular arasındaki bağlantıları ya da ilişkileri inceleme amacını taşıyan araştırmalar ne olarak adlandırılır?
Korelasyonel
7-1900’lü yılların ortalarına doğru insanları beden yapılarına göre sınıflayarak mizaçlarıyla bağdaştıran bir teori ortaya atan isim aşağıdakilerden hangisidir?
W.Sheldon
8-Kişiliği ilk kez sistematik ve bilimsel olarak inceleyen kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?
G.Allport
9-Kesit olarak başlanan daha sonrada bu grupları zaman boyunca izleme yönteminin adı nedir?
ardışık desen    
10-Lazarus, iki tür başa çıkma yöntemi belirlemiştir
PROBLEM ODAKLI/ DUYGU ODAKLI
11-Kişi, gerçek sağlık durumuyla açıklanamayan fiziksel rahatsızlıklara ve şikayetlere sahiptir.
SOMATOFOBİ
12-Fizyolojik bir sebebi olmaksızın, psikolojik sıkıntı kökenli bir hastalık
KONVERSİYON BOZUKLUĞU
13-Bedensel bir bozukluğu olmadığı halde, kişinin bedensel bir rahatsızlığı olduğu şeklinde düşüncelere kapılması
 HİPOKONDRİA
14-Genel olarak kişinin aşırı heyecanlı ve aşırı aktif olduğu, dikkatinin uçucu ve değişken olduğu halleri tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Mani
15-Kişilik bozuklukları
Anti sosyal kişilik bozukluğu
Sınırda kişilik bozukluğu
Narstistlik kişilik bozukluğu
16-Şizofreni türleri
Paranoid tür
Dağınık tür
Katotonik tür
17-Bir dilde daha küçük yapılara bölündüğünde anlamını kaybeden yapıya ne denir?
Morfem
18-İnsanların sosyal dünyadan gelen bilgileri seçme, yorumlama ve hatırlamalarını kapsayan süreçleri
tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Sosyal Biliş
19-Atıf teorilerinin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?
F.Heider
20-Yeni doğanın görme mesafesi ne kadardır?
5-20 cm
21-R. Plutchik, duygular hakkında aşağıdakilerden hangisini savunmuştur?
Temelde sekiz çeşit duygu vardır: Diğer duygular bunların karışımı ile oluşur.
22-“Uyarılmışlık düzeyinin performansı etkileme derecesi, bireyin göreve aşinalığına veya görevin kolaylığına/zorluğuna bağlıdır” ifadesi hangi isimle bilinen ilkeyi tanımlar?
Yerkes-Dodson***
23-Anket, bir veri toplama tekniği olarak hangi araştırma yönteminin bir parçasıdır?
Survey
24-Dilin doğuştan getirilen biyolojik bir yapı olduğu görüşü kime aittir?
Chomsky
25-İnsanın dünyaya boş bir levha olarak geldiğini ve bütün özelliklerini çevre yoluyla edinildiğini savunan yaklaşım hangisidir?
Davranışçılık
26-Bilinçli farkındalıktan sorumlu beynin bölümü aşağıdakilerden hangisidir? BÜT-2014, FİNAL-2015
Serabral korteks
27-Bellek konusundaki araştırmalar hangi yüyyılda başlamış
19. yüzyılın sonlarında başlamıştır.
28-Düz vitesli araba kullanmayı öğrenmiş biri otomatik vitesli araba kullanmayı öğrenirken elinin vitese gitmesi nasıl bir davranıştır?
İleriye Ket Vurma
29-Atıf teorilerinin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir ?
a) F.Heider
30-'Bütün parçalarının toplamından fazla ve farklıdır” ifadesi ile özetlenebilecek yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
 Gestalt Ekolü
31-Freudyen teoride, bireyin dürtü ve tutkularını dizginleyerek bir polis memuru gibi davranan yönüne ne ad verilir?
Süperego
32-Hangi kuramcı insanların bir ihtiyaçlar hiyerarşisine sahip olduklarını iddia etmektedir?
Maslow
33-İnsanların problem çözme becerileri ile ilk ilgilenen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? Gestalt
34-Heider in Atıf teorisinde insanların sosyal dünyayı nedensel olarak açıklama çabalarının kaynağı hangidir?
Anlama- bilme ve kontrol ihtiyacı
35-Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin tanımını içermektedir?
Psikoloji, insan davranışlarını ve zihinsel süreçlerini inceler.
36-Gelişim psikolojisinin işlevini en iyi özetleyen seçenek hangisidir?
Bireyin yaşamı boyunca değişimlerin tarif edilmesi ve açıklanmasıdır.
37-Türkiye’de İstanbul Üniversitesinde ilk kez psikoloji laboratuvarı hangi yılda kurulmuştur?
1936
38-Hangisi gelişim psikoloğunun sorabileceği bir sorudur?
İlk yetişkin, orta yetişkin ve yaşlı bireylerin kısa süreli bellek kapasiteleri arasında fark var mıdır
39-Eğer bir bireyde belirli bir özelliğin (risk alma eğilimi gibi) mevcut olup olmadığını ve ne düzeyde olduğunu bireyin beyanına bağlı olarak görmek istiyorsak ne tür bir veri toplama aracı kullanılmalıdır?
Ölçek
40-Aşağıdakilerden hangisi, bilişsel alanda çalışan psikoloğun sorabileceği bir sorudur?
Ezberlenecek malzemenin uzunluğu hatırlama performansını etkiler mi?
41-Uyku bozukluklarının tedavisinde hangi iç salgı bezinin hangi özelliğinden yararlanarak ilaç geliştirilmiştir?
Pineal bezin melatonin salgılamasından
42-Sosyal Psikolojinin konu alanı aşağıdakilerden hangisidir?
İnsanın kendisini
43-Dünyanın sağ yanından gelen bilgilerin işlendiği bölge aşağıdakilerden hangisidir?
Beynin sol yanı
44-Bütün gelişim alanları düşünüldüğünde, kısa sürede oldukça hızlı ve önemli değişikliklerin oluştuğu alan aşağıdakilerden hangisidir?
Fiziksel ve motor gelişim
45-Piaget’ye göre, 0-2 yaş arasında kullanılan temel bilgi edinme yolları hangileridir?
Duyular ve hareketler
46-Piaget'ye göre insan zihninin doğuştan getirdiği iki yapısal eğimi hangileridir
Uyum sağlama (Adaptation) ve Örgütleme (Organization)
47-Psikolojik ve tibbi problemlerin gelişimine neden olan veya bu süreçte payı olan etmenleri ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?
Etiyoloji
48-Hangi alanda çalışan psikologlar insan psikolojisinin kalıtımsal yönleriyle en az ilgilenirler?
Endüstri-Örgüt
49-Yakınsak gelişim alanı ve yapı iskelesi kurma teorilerini öne süren bilim insanı kimdir?
vigotsky
50-Aşağıdaki yapılardan hangisi beyin ile endokrin sistem arasında bir taşıma istasyonu görevi görür?
Hipotalamus

 

 

Copyright © 2013. Anaokullu.Net Rights Reserved.