^Yukarı Cık
  
  
  
Get Adobe Flash player

Bizi Takip Edin

GELİŞİM ALANLARI DERSİ 1.DÖNEM 3. YAZILI SINAV SORULARI-1

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,KIZ MESLEK LİSESİ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GELİŞİM ALANLARI  DERSİ 1.DÖNEM 3. YAZILI SINAV SORULARI

ADI SOYADI
SINIFI
NUMARASI

AŞAĞIDAKİLERİ SORULARI DOĞRU (D) YANLIŞ (Y ) OLARAK İŞARETLEYİNİZ
1. (  ) Dikkat;dikkat süresi ve dikkat seçiciliği olmak üzere iki süreçten oluşur.
2. (  )Acıkan birinin dikkatini yemeklerin çekmesi,dikkati uyaran dış etkenlere örnektir.
3. (  ) Kavram öğrenme konusunda,çocuğa sağlanan zengin uyarıcıların ilgi ve ihtiyaca uygun olarak düzenlenmesi gerekir.
4. (  ) Bellek,kısa süreli ve uzun süreli bellek bileşeninden oluşur.
5. (  )Problem çözme sürecinde önce veriler toplanmalı ve düzenlenmeli daha sonra problem tanımlanmalıdır.

6.Doğumundan başlayarak çevremizdeki dünyayla etkileşimimizi sağlayan ve dünyamızı anlamamıza yarayan bilginin edinilip kullanılmasına,saklanmasına,yorumlanarak yeniden düzenlenmesine yardım eden bütün zihinsel süreçleri içine alan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A)Algı                 B)Bellek               C)Biliş                      D)Bilişsel Gelişim

7.Piaget’e göre ‘tersine çevirebilme’(geriye dönüşebilirlik) hangi bilişsel gelişim döneminde kazanılır?
A)Duyusal Motor Dönem                                                  B)İşlem Öncesi Dönem
C)Somut İşlemler Dönemi                                                 D)Soyut İşlemler Dönemi

8.Zeka ile ilgili olarak aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?
A)Bilişsel gelişim ve zeka birbirlerinin destekleyicisidir.  
B)Zeka sadece kalıtımın ürünüdür.Çevreden bağımsız olarak gelişir.
C)Bilişsel gelişimin zeka gelişimine katkısı yoktur.
D)Zeka,bireylerde aynı yaşta ve aynı oranda görülür.

9.Geçici olarak bilgilerin depolandığı bellek birimi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Duyusal kayıt              B)Kısa süreli bellek               C)Uzun süreli bellek            D)Algı

10.Uzaklık,yön,bakış açısı değişiklikleri ve ışık-gölge gibi değişik biçim ve durumlarda gördüğü nesnenin ya da insanın aynı nesne ya da insan olduğu yani değişmediğinin algılanmasına ………………. denir.
A)Nesne değişmezliği                                                          B)Nesne korunumu
C)Algıda seçicilik                                                                 D)Adaptasyon

11.İnsanın doğumunda itibaren,yaşamı boyunca duyularını kullanarak çevresindeki bilgileri organize etme,anlama,yorumlama ve yeni durumlara kendini uydurma sürecine……..denir.
A) Algı        B) Yetenek                 C) Gizil güç                  D) Hatırlama

12.Aşağıdakilerden hangisi ‘algıda seçicilik’ tanımı için verilen doğru bir özelliktir?
A) Organizma çevreden gelen bütün uyarıcıları algılar.
B) Algıda seçicilikte dikkatin önemi yoktur.
C) Kişi pek çok uyaran arasından sadece bir ya da birkaçını algılayabilir.
D) Çevremizde ancak,algıladığımız nesnelere dikkat ederiz.

13.Aşağıdakilerden hangisi Gardner’ın çoklu zeka kuramının özelliklerinden değildir?
A) Zeka tek değil,çoğul bir olaydır.
B) Kalıtım,hangi zeka türünün daha ön planda olacağını belirler.
C) Eğitim programları geliştirilirken her çocuğun yeteneği  ve ilgi alanına dair daha fazla bilgi sahibi olunmalıdır.
D) Zeka ölçülebilen ve anlamlı bir şekilde ifade edilebilen durağan bir yapıya sahiptir.

14.Bilimadamı,doktor,matematikçi,mühendis,genetik bilimci olanlar Gardner’a göre genellikle hangi zeka alanına sahiptir?
A) Sözel-dilsel zeka                                  B) Kişisel-içsel zeka
C) Kişilerarası sosyal zeka                      D) Mantıksal-matematiksel zeka

15.Gardner’ın çoklu zeka kuramına göre resimler,imgeler şekiller ve çizgilerle düşünme,üç boyutlu nesneleri algılama yeteneği hangi zeka alanına aittir?
A) Mantıksal matematiksel zeka                        B) Görsel uzamsal zeka
C) Doğacı varoluşçu zeka                                    D) Bedensel kinestetik zeka

16.Çocuğun,oyuncak ayısını yere düşürdüğünde canını acıyabileceğini düşünmesi hangi tanıma örnektir?
A) Animizm             B) Asimilasyon                    C) Adaptasyon              D) Organizasyon

17.Zekayı mekanik,sosyal ve soyut zeka olarak üçe ayırıp inceleyen bilim adamı kimdir?
A) Piaget                B) Binet                C) Weshler                         D) Thorndike

18.Aşağıdakilerden hangisi ağır derecede zihinsel  yetersizliği olan çocukların özelliklerindendir?
A) Kendilerine bakmayı ve temizliklerini sınırlı bir şekilde başarabilir ve yaşam boyu yetişkinlere bağımlıdırlar.
B)Okuma yazma.matematik gibi temel akademik becerileri elde edebilirler.
C) Yetişkinlikte geçimlerini sağlayabilecek bir iş becerisine sahip olabilirler.
D) Zeka bölümü puanları 51-70 arasındadır,ilköğretime başlayıncaya kadar fark edilmezler

19.Yaratma sürecinde aşağıdaki özelliklerden hangisi içe doğuş döneminde ortaya çıkar?
A)Sorun durumunu anlama, sorunu çözmek için malzeme toplama
B) Edinilmiş bilgilerin örgütlenmesi
C) Fikir verme,esinlenme düşüncenin açığa çıkması
D) Aniden ortaya çıkan yeni fikir sorun durumuna uygulanır.

20.Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılığın özelliklerinden değildir?
A) Özgün bir senteze varabilme                 B) Önceden belirlenmiş kalıp yargıları benimseme
C) Yeni çözüm yolları üretebilme              D) Deney ve araştırma yapabilme

21.3-6 yaş çocuklarda bilişsel gelişime en uygun araçlar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Resimli lottolar,kavram geliştirici oyuncaklar             B) İç içe giren az sayıda halkalar
C) Satranç                                                                              D) Domino

22.Aşağıdakilerden hangisi çocukların 5-6 yaş döneminde yapabildiklerindendir?
A) Sadece kırmızı sarı ve mavi gibi ana renkleri bilir.
B) Mantıksal akıl yürütmelerde bulunabilir.
C) 1’den 10’a kadar sayılarla toplama ve çıkarma yapabilir.
D) Sevgi,nefret inanç gibi soyut kavramları etkili olarak kullanır.

23.6-8 parçalı bir bul yapı.çocuk………..yaşta tamamlayabilir.
A) 0-2                  B) 3-4                     C) 4-5                  D) 5-6

24.Aşağıdakilerden hangisi bilişsel gelişime uygun araç-gereç seçiminde dikkat edilmesi gerekenlerden biri değildir?
A) Sağlam,kullanışlı,temizliği ve bakımı kolay olmalıdır.
B) Araştırma ve keşfetmelerini sağlamalı,yaratıcılıklarını desteklemelidir.
C) Seçilecek materyaller hedefe yönelik olmamalıdır.
D) Çocuğun ilgi,ihtiyaç ve gelişim düzeyi göz önünde bulundurulmalıdır.

25. Aşağıdakilerden hangisi çocuğun cansız nesneleri canlıymış gibi düşünmesidir?
A )Animizm          B ) Egosantrizm         C ) Mantık yürütme ve düşünme           D )Sembolik oyun

 

Word Sayfası Olarak İndir
Copyright © 2013. Anaokullu.Net Rights Reserved.