Sözcük anlamıyla yaşamdaki olayları doğrudan anında yaratmaktır.bir konunun bir olayın ,bir durumun yeniden canlandırılmasıdır canlı yada cansız varlıkların sözlü yada sözsüz canlandırılmasıdır .sözcük Yunancada yapmak etmek eylemek anlamına gelen (dram) sözcüğündün gelmektedir

Dramanın Bölümleri

Psikodrama:

bir grup terapisidir.Amacı ,gerçeği dramatik yöntemler kullanarak bulmaya çalışmaktır.Örneğin başkalarının kimliğine girerek kendi sorunlarının farkına varır çözüm bulmaya çalışır yanı bir klinik tekniğidir

Eğitici Drama (pedagojik drama) çocuğun hemen hemen her konudaki eğitimi için uygulanan bir eğitim tekniğidir çocuğun psikolojik yapı ve Yaşantıları konusunda bilinçlenmesini , özel bir yetene olarak yaratıcılığı kazanmasını amaçlar dramanın sonuç boyutu ile ilgilenir

Yaratıcı Drama :

Yaratıcılığı geliştirmek için çocuklarla yapılan drama etkinliklerini kapsar. Eğitici drama tekniğinin bir alt türü olarak ta kabul edilmektedir dramanın süreç kısmıyla ilgilenir Dramanın Eğitimde Kullanılması

(Fransa da başlamıştır)J.J Rousseau 1712-1778 katılımcı dramanın yaygınlaşması için çeşitli önerilerde bulunmuştur Daha sonraları Avrupa da çocuğun kendisini yaratıcı drama yoluyla ifade etmesi düşüncesinden giderek eğitimde ve psiko terapide drama kullanılmaya başlanmıştır ABD de ‘yaratıcı drama’ Almanya da ‘Okul oyunu’ ,İngiltere’de “eğitimde Drama “ olarak adlandırılmıştır.Türkiye’de ise ilk kez köy enstitülerinde temsiller,piyesler eğitim programına alınarak uygulanmış ancak dramanın kullanılması pek yer almamıştır yaratıcı dramanın bir yöntem olarak kullanılması 1985 yıllarında başlar Ancak son yıllarda okullarda serbest zaman etkinliklerinde ve diğer bazı etkinliklerde daha sık ve yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır ülkemizdeki öncüleri olarak İsmail Hakkı BALTACIOĞLU ,İnci SAN ,Tamer LEVENT isimlerini saymak mümkündür

Drama Etkinliklerinde Seyir

1 ısınma 

2-Uyum-güven

3-oluşumlar -doğaçlamalar

4-rahatlama-değerlendirme

Dramanın Ana Unsurları 

a-Drama Lideri:grubun yapacağı drama etkinliğini önceden planlayan ,grup bireylerinin fiziksel ve psikolojik olarak etkinliğe ısınmasını sağlayan grubu yöneten ve yönlendiren kişidir

b-Drama Grubu: Etkinliğe katılmaya istekli bireylerden oluşan gruptur

c-Materyaller : etkinlik yapılırken kullanılan oyuncak top yastık vb.

d-Uygun Ortam: Dış dünyanın gürültüsünden yalıtılmış , rahat edilebilinecek ortamlar ve bol Işıklı ortamlar