Untitled Document

 

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI - 2012

 

ANKARA, 2012

                    İÇİNDEKİLER
Sunuş

Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları
Okul Öncesi Eğitimin Amaçları
Okul Öncesi Eğitimin Temel İlkeleri

1. Okul Öncesi Dönemin Önemi
    1.1. Ailenin Önemi
    1.2. Öğretmenlerin Önemi

2. Gelişim Özellikleri, Kazanımlar, Göstergeler ve Açıklamaları
    
3. Okul Öncesi Eğitim Programının Tanıtımı

4. Okul Öncesi Eğitimin Planlanması ve Uygulanması
     4.1. Okul Öncesi Eğitim Ortamı ve Öğrenme Merkezleri
     4.2. Etkinlik Türleri ve Açıklamaları          
     4.3. Aylık Eğitim Planı
     4.4. Günlük Eğitim Akışı
    
5. Okul Öncesi Eğitimin Değerlendirilmesi
    5.1. Çocukların Değerlendirilmesi
    5.2. Programın Değerlendirilmesi
    5.3. Öğretmenin Kendini Değerlendirmesi  

6. Ekler

    Ek 1. MEB OÖE Programı Gelişim Gözlem Formu
    Ek 2. MEB OÖE Programı Gelişim Raporu
    Ek 3. MEB OÖE Programı Aylık Eğitim Planı Formatı
    Ek 4. MEB OÖE Programı Etkinlik Planı Formatı
    Ek 5. MEB OÖE Programı Kavramlara Aylık Eğitim Planlarında Yer Verme                 
              Durumu Çizelgesi
    Ek 6. MEB OÖE Programı Kazanım ve Göstergelere Aylık Eğitim Planlarında Yer                          
              Verme Durumu Çizelgesi
    Ek 7. MEB OÖE Programı Belirli Gün ve Haftalar Listesi
    Ek 8. MEB OÖE Programı Yarım Günlük Eğitim Akışı
    Ek 9. MEB OÖE Programı Tam Günlük Eğitim Akışı
    Ek 10. MEB OÖE Programı Örnek Yarım Günlük Eğitim Akışı
    Ek 11. MEB OÖE Programı Özel Gereksinimli Çocukları Desteklemede Dikkat Edilmesi 
               Gereken Noktalar
    Ek 12. MEB OOE Programı Gelişim Özellikleri, Kazanımlar, Göstergeler ve Açıklamaları

 

SUNUŞ

 

“36-72 Aylık Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitim Programı” 2006 yılında denenip-geliştirilmek üzere uygulamaya konulmuştur. Ulusal ve uluslar arası alan araştırmaları, uygulamadan gelen geri bildirimler ve Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi çalışmaları kapsamında yapılan mevcut durum analizleri dikkate alınarak program geliştirme çalışması yapılmıştır. Bu süreçte okul öncesi eğitimi veren tüm paydaş kurum ve kuruluşların da katkıları dikkate alınarak program geliştirme çalışmaları tamamlanmıştır.

Okul Öncesi Eğitim Programı, okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların zengin öğrenme deneyimleri aracılığıyla sağlıklı büyümelerini, tüm gelişim alanlarının desteklenerek en üst düzeye ulaşmasını, özbakım becerilerini kazanmalarını ve temel eğitime hazır bulunmalarını sağlamak amacı ile geliştirilmiştir. Program, çocukların gelişimlerini desteklemesinin yanı sıra tüm gelişim alanlarında görülebilecek yetersizlikleri önlemeyi amaçladığından destekleyici ve önleyici boyutları olan çok yönlü bir program olma özelliği taşımaktadır. 

Çocukların gelişim düzeylerine ve özelliklerine dayanan ve bu bağlamda tüm gelişim alanlarının geliştirilmesini esas almasından dolayı “gelişimsel” özellikte olan program  “sarmal” yapıda olup model olarak “eklektik”tir. Programda, “kazanım” ve “gösterge”ler temel alınmış olup çocukların gelişim özellikleri yaş gruplarına göre, kazanım ve göstergeler ise bütün olarak ele alınmıştır.

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü olarak beklentimiz; üzerinde titizlikle durulan bir çalışmanın ürünü olan bu programın, ülke genelinde okul öncesi eğitim dönemindeki çocuklarımızın gelişimlerine ve eğitimin niteliğinin arttırılmasına katkıda bulunması, yönetici ve öğretmenlere uygulamalarında rehberlik etmesidir.

Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi çerçevesinde geliştirilmesi yapılan eğitim programının içeriğini hazırlayan değerli öğretim üyelerine, yönetici ve öğretmenlerimize, paydaş kurum ve kuruluşlara, uluslararası uzmanlara, UNICEF’e ve Temel Eğitim Genel Müdürlüğü yetkililerine teşekkürlerimi bildiririm.

 

Funda KOCABIYIK
Temel Eğitim Genel Müdürü


TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL AMAÇLARI

 

               Türk Millî Eğitiminin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini,

 1. Atatürk İnkılâp ve İlkelerine ve Anayasa'da ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı; Türk Milleti'nin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasa'nın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek,

 

 1. Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip; insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren ve topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek,
 1.  İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun  mutluluğuna  katkıda  bulunacak  bir  meslek  sahibi  olmalarını sağlamak,

 

 1. Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluğunu artırmak; öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milleti'ni çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.

  

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN AMAÇLARI

 

Okul öncesi eğitiminin amaç ve görevleri, milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak;

1. Çocukların beden, zihin ve duygu gelişimini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak,

2. Onları ilkokula hazırlamak,

3. Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetiştirme 
    ortamı yaratmak,

4. Çocukların Türkçe’yi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamaktır.

 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN TEMEL İLKELERİ

Okul öncesi dönem yaşamın temelidir. Bu dönemde öğrenme hızı çok yüksektir. Her yaş grubunun genel gelişim özellikleri o yaş grubundaki tüm çocuklar için ortaktır; ancak her çocuğun kendine özgü olduğu da unutulmamalıdır.
Okul öncesi eğitim bazı temel ilkelere dayanmaktadır. Bu ilkeler şunlardır:

 1. Okul öncesi eğitim çocuğun gereksinimlerine ve bireysel farklılıklarına uygun olmalıdır.
 2. Okul öncesi eğitim çocuğun motor, sosyal ve duygusal, dil ve bilişsel gelişimini desteklemeli, özbakım becerilerini kazandırmalı ve onu ilkokula hazırlamalıdır.
 3. Okul öncesi eğitim kurumlarında çocukların gereksinimlerini karşılamak amacıyla demokratik eğitim anlayışına uygun öğrenme ortamları hazırlanmalıdır.
 4. Etkinlikler düzenlenirken çocukların ilgi ve gereksinimlerinin yanı sıra çevrenin ve okulun olanakları da göz önünde bulundurulmalıdır.
 5. Eğitim sürecinde çocuğun bildiklerinden başlanmalı ve deneyerek öğrenmesine olanak tanınmalıdır.
 6. Çocukların Türkçe’yi doğru ve güzel konuşmalarına gereken önem verilmelidir.
 7. Okul öncesi dönemde verilen eğitim ile çocukların sevgi, saygı, işbirliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi duygu ve davranışları geliştirilmelidir.
 8. Eğitim, çocuğun kendine saygı ve güven duymasını sağlamalı, ona öz denetim kazandırmalıdır.
 9. Oyun bu yaş grubundaki çocuklar için en uygun öğrenme yöntemidir. Tüm etkinlikler oyun temelli düzenlenmelidir.
 10. Çocuklarla iletişimde,  onların kişiliğini zedeleyici şekilde davranılmamalı, baskı ve kısıtlamalara yer verilmemelidir.
 11. Çocukların bağımsız davranışlar geliştirmesi desteklenmeli, yardıma gereksinim duyduklarında yetişkin desteği, rehberliği ve güven verici yakınlığı sağlanmalıdır.
 12. Çocukların kendilerinin ve başkalarının duygularını fark etmesi desteklenmelidir.
 13. Çocukların hayal güçleri, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri, iletişim kurma ve duygularını anlatabilme davranışları geliştirilmelidir.
 14. Programlar hazırlanırken aile ve içinde bulunulan çevrenin özellikleri dikkate alınmalıdır.
 15. Eğitim sürecine çocuğun ve ailenin etkin katılımı sağlanmalıdır.
 16. Okul öncesi eğitim süreçleriyle rehberlik hizmetleri bütünleştirilmelidir.
 17. Çocuğun gelişimi ve okul öncesi eğitim programı düzenli olarak değerlendirilmelidir.
 18. Değerlendirme sonuçları çocukların, öğretmenin ve programın geliştirilmesi amacıyla etkin olarak kullanılmalıdır.

OKUL ÖNCESİ PROGRAMI GENEL TANITIMIN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ