Öğrenme için uygun ortamın sağlanması ve sürdürülmesidir.Öğretmen ve öğrencilerin çalışma engellerinin ortadan kaldırılması öğretim zamanının uygun kullanılması, öğrencilerin etkinliklere katılımının sağlanması, sınıftaki, kaynakların öğrencilerin ve zamanın yönetilmesidir Dersin amaçlarının öğrenciye kazandırılması için ders ve derslikle ilgili düzenlemelerin gerçekleştirilmesi, dersin amaçları doğrultusunda iletişim kurularak, öğrenci davranışlarının denetimi ve yönlendirilmesidir Öğretmen ve öğrencilerin çalışma engellerinin en aza indirilmesi, öğretim zamanının uygun kullanılması ve etkinliklere öğrencilerin katılımının sağlanmasıdır Sınıf yönetimi öğrencilerin kendilerini anlamaları, değerlendirmeleri ve kendi kendilerini kontrol etmelerini sağlayan bir araçtır. Sınıf yönetimi, sınıfta bulunan kaynakların belli bir amaç için örgütleme ve örgütlenen sistemi sürdürme sürecidir. Yani çoğu derslere ait olan amaçları gerçekleştirmek için sınıfa ait tüm parçalardan bir sistem oluşturma ve bu sistemi yönetme sürecidir.

SINIF YÖNETİMİNİN AMAÇLARI

Zamanın etkili bir şekilde kullanımını sağlamak,
Devamsızlığı en aza indirmek, Sınıf yaşamının kolaylaştırılmasına yönelik öğrenci-öğrenci, öğrenci- öğretmen ilişki düzenlemeleri,Davranış düzenlemelerinden oluşturulması,Sınıf kurallarına uyulmasının sağlanması, öğrencilerin motive edilmesi,Etkili bir iletişim ortamının oluşturulması

SINIF KURALLARI

Yeni yıla başlarken sınıf yönetimiyle ilgili yapılacak önemli işlerden birisi sınıfta uyulacak kuralları belirlemedir. Bu süreci 4 prensip belirler.Birincisi, sınıfta uyulacak kuralların sayısı az olmalıdır.İkincisi, kurallar öğrenciler için bir anlam ifade etmeli ve kabul edilebilir ve onların yararına olduğu anlaşılabilir nitelikte olmalıdır.Üçüncüsü, kurallar öğrencilere iyi açıklanmalıdır.Dördüncüsü ,kuralların uygulanmasında taviz verilmemeli

1-sınıfa girerken günaydın yada tünaydın demeli

2-Arkadaşlarına karşı nazik ol: Bu kural, diğerlerinin konuşmasını, kesme, diğerlerine sataşma arkadaşlarına gülme, onlarla kavga etme gibi davranışları yasaklar.

3-Arkadaşlarının eşyalarına saygılı ol, eşyalarını izinsiz kullanma: Bu kural, herkesin kendine ait eşyalarının olduğunu ve bir başkasının bu eşyalardan birisini kendi eşyası gibi kullanmasını yasaklamıştır. Ve eşyaların çalınmasını önlemede yardımcı olabilecek bir kuraldır.

4-Yemekten sonra ellerini ve ağzını yıka, dişlerini fırçala: Bu kural, öğrencilere temiz olmayı aşılar.

5-Ben konuşurken hepiniz beni dinleyin, aranızda konuşmayın,konuşmak istediğinizde parmak kaldırın.Sınıf içi düzeni sağlamada ve kargaşayı önlemede yardımcı bir kuraldır.

6-Masa, sandalye, oyuncak vb. eşyalara zarar vermeyin. Okulun ve sınıfın şartlarına uygun olarak yeni kurallar belirlenebilinir.Bu kurallar amaçları ile iyice açıklanmalı